:: ค้นหาข้อมูล ::
 
หน่วยงานภายในโรงเรียน
  MOU
Link หน่วยงานราชการ
Link โรงเรียน /เขตพื้นที่
ข่าวสาร
E-Mail
  Yahoo          chaiyo
บันเทิง
  TV7             TV5
  TV3             TV9
  ITV              SANOOK
  KAPOOK     HUNSA


  
  :: วิสัยทัศน์ของโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ::   
  
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  
  :: พันธกิจของโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ::   
   

            •  จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

            •  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
                อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล

            •  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

            •  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            •  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

            •  ส่งเสริม สนับสนุน การนำสื่อ เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้มาใช้
                ในการจัดการเรียน การสอน

            •  ประสานชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

            •  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

  
:: เป้าประสงค์ของโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ::  
  

            •  สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

            •  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

            •  สถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากล

            •  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

            •  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            •  สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง และยั่งยืน

            •  สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

            •  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

            •  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน ได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
                และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

            •  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

  
:: อัตลักษณ์ของโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ::  
  

ลูกเหลืองดำ มีคุณธรรม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  
:: เอกลักษณ์ของโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ::  
  

ระบบดูแลเด่น เน้นสร้างคนดี

  
 

Webmaster : jukkrit1978@hotmail.com
 E-mail : nongsua_2515@hotmail.com
 

Copyright©
Nongsuawittayakhom School
Addess :
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ. ปทุมธานี
Tel : 0-
2549-1124 Fax : 0-2549-1125