:: ค้นหาข้อมูล ::
 
หน่วยงานภายในโรงเรียน
  MOU
Link หน่วยงานราชการ
Link โรงเรียน /เขตพื้นที่
ข่าวสาร
E-Mail
  Yahoo          chaiyo
บันเทิง
  TV7             TV5
  TV3             TV9
  ITV              SANOOK
  KAPOOK     HUNSA


  
  :: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ::  
 
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
รวมเวลา(ปี)
1
นายวิชิต แผ้วสถาน
รักษาการครูใหญ่
2515-2515
3 เดือน
2
นายสันติ โชติจันทร์
รักษาการครูใหญ่
2515-2516
1
3
นายสมาน รักษาศีล
ครูใหญ่
2516-2516
3 เดือน
4
นายอำนวย ทั่วทิพย์
ครูใหญ่
2516-2517
1
5
นายธานี สมบูรณ์บูรณะ ครูใหญ่
2517-2519
1
6
นายเถลิง แก้วเสน่ห์ อาจารย์ใหญ่
2519-2524
5
7
นายวิวัฒน์ พวงมะลิต อาจารย์ใหญ่
2524-2528
4
8
นายวันชัย ดีวงษา อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7
2528-2534
6
9
นายกนก วสวานนท์ อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7
2534-2535
1
 
  ผู้อำนวยการ ระดับ 7
 
 
10
นายประดิษฐ์ นาคกรด ผู้อำนวยการ ระดับ 8
2535-2539
4
11
นายประสิทธิ์ มีแต้ม ผู้อำนวยการ ระดับ 8
2539-2542
3
12
นายสุทัศน์ เบญจสุวรรณเทพ ผู้อำนวยการ ระดับ 8
2542-2544
 
 
  ผู้อำนวยการ ระดับ 9
2544-30 ก.ย. 45
3
13
นายสมศักดิ์ โคกทอง ผู้อำนวยการ ระดับ 8
24 ม.ค. 46 - 3 พ.ย. 46
9 เดือน
14
นายภักดี คงดำ ผู้อำนวยการ ระดับ 8
7 พ.ย. 46 - 6 พ.ย. 50
 4
15
นายสมชาย ส่งศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการ ระดับ 8
7 พ.ย. 50 - 11 ก.พ. 52
1 ปี 3 เดือน
16
นายวีรพงษ์ คล้อยดี ผู้อำนวยการ ระดับ 8
16 ก.พ. 52 - 18 ม.ค. 53
11 เดือน 2 วัน
17
นายโกสินทร์ นันทธีโร ผู้อำนวยการ ระดับ 8
25 ม.ค. 53 - 30 ก.ย. 55
2 ปี 8 เดือน
18
นายนฤนาท ผ่องศรีนวล ผู้อำนวยการ ระดับ 8
29 ต.ค. 55 - 20 ต.ค. 57
2 ปี
19
นางอัญชลี เกตุบำรุง ผู้อำนวยการ ระดับ 8
21 ต.ค. 57 - 24 ส.ค.61
3 ปี 9 เดือน
 
19
นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
27 ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน
 

Webmaster : jukkrit1978@hotmail.com
  E-mail : nongsua_2515@hotmail.com
 

Copyright©
Nongsuawittayakhom School
Addess :
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ. ปทุมธานี
Tel : 0-
2549-1124 Fax : 0-2549-1125