:: ค้นหาข้อมูล ::
 
หน่วยงานภายในโรงเรียน
  MOU
Link หน่วยงานราชการ
Link โรงเรียน /เขตพื้นที่
ข่าวสาร
E-Mail
  Yahoo       chaiyo
บันเทิง
  TV7          TV5
  TV3          TV9
  ITV           SANOOK


  
  :: ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ::  
 
:: สถิติบุคลากร โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ::  
  
 
บุคลากร
ชาย
หญิง
รวม
ข้าราชการครู
22
48
80
พนักงานราชการ
2
6
8
ครูอัตราจ้าง
4
9
13
ครูชาวต่างประเทศ
2
3
5
พนักงานบริการ
1
1
2
พนักงานขับรถยนต์
2
-
2
ลูกจ้างชั่วคราว
1
7
8
ครูการศึกษาพิเศษ
-
3
3
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2
-
2
นักศึกษาฝึกสอน
5
2
7
รวมทั้งสิ้น
41
79
120
 
      
 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
 
  
:: สถิติบุคลากร โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม (แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้) ::    
  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ครูอัตราจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว
นักศึกษาฝึกสอน
รวม
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ฝ่ายบริหาร
1
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
ภาษาไทย
1
6
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
8
การงานอาชีพฯ
6
2
1
2
-
-
1
-
-
-
-
-
12
ภาษาต่างประเทศ
1
11
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
13
วิทยาศาสตร์
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
สังคมศึกษาฯ
2
7
-
2
-
-
1
-
-
-
-
-
12
คณิตศาสตร์
5
5
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
12
สุขศึกษาและพลศึกษา
3
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
5
ศิลปะ
2
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
ครูชาวต่างประเทศ
-
-
-
-
-
-
2
3
-
-
-
-
5
เจ้าหน้าที่ธุรการ
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
2
ครูอัตราจ้างการศึกษาพิเศษ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
3
พนักงานขับรถยนต์
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
2
พนักงานบริการ
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
2
ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
-
-
-
-
-
-
1
7
-
-
8
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
2
นักศึกษาฝึกสอน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
2
7
รวม
22
48
2
6
1
1
4
9
5
10
5
2
120
 
      
 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
 
  
:: สถิติจำนวนนักเรียน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ปีการศึกษา 2558 (แยกตามระดับชั้น) ::    
 
ระดับชั้น
จำนวนห้อง
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
187
185
372
มัธยมศึกษาปีที่ 2
7
157
156
313
มัธยมศึกษาปีที่ 3
7
166
151
317
รวม ม.ต้น
22
510
492
1,002
มัธยมศึกษาปีที่ 4
6
97
134
231
มัธยมศึกษาปีที่ 5
7
121
155
282
มัธยมศึกษาปีที่ 6
8
122
172
294
รวม ม.ปลาย
21
346
461
807
รวมทั้งสิ้น
43
856
953
1,809
 
      
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
 
  
:: สถิติจำนวนนักเรียน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ปีการศึกษา 2557 (แยกตามระดับชั้น) ::    
 
ระดับชั้น
จำนวนห้อง
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
7
159
154
313
มัธยมศึกษาปีที่ 2
7
168
155
323
มัธยมศึกษาปีที่ 3
7
162
133
295
รวม ม.ต้น
21
489
442
931
มัธยมศึกษาปีที่ 4
8
129
159
288
มัธยมศึกษาปีที่ 5
8
122
174
296
มัธยมศึกษาปีที่ 6
8
102
156
258
รวม ม.ปลาย
24
353
489
842
รวมทั้งสิ้น
45
842
931
1,773
 
      
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
 
  
:: สถิติจำนวนนักเรียน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ปีการศึกษา 2556 (แยกตามระดับชั้น) ::    
 
ระดับชั้น
จำนวนห้อง
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
7
178
157
335
มัธยมศึกษาปีที่ 2
7
142
140
282
มัธยมศึกษาปีที่ 3
7
145
144
289
รวม ม.ต้น
21
465
441
906
มัธยมศึกษาปีที่ 4
8
136
190
326
มัธยมศึกษาปีที่ 5
8
106
164
270
มัธยมศึกษาปีที่ 6
7
108
153
261
รวม ม.ปลาย
23
350
507
587
รวมทั้งสิ้น
44
815
948
1,763
 
      
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
 
  
:: สถิติจำนวนนักเรียน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ปีการศึกษา 2555 (แยกตามระดับชั้น) ::    
  
 
ระดับชั้น
จำนวนห้อง
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
7
159
142
301
มัธยมศึกษาปีที่ 2
7
152
147
299
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
166
159
325
รวม ม.ต้น
22
477
448
925
มัธยมศึกษาปีที่ 4
8
120
173
293
มัธยมศึกษาปีที่ 5
7
113
159
272
มัธยมศึกษาปีที่ 6
6
84
130
214
รวม ม.ปลาย
21
317
462
779
รวมทั้งสิ้น
43
794
910
1,704
 
      
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555
 
  
:: สถิติจำนวนนักเรียน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ปีการศึกษา 2554 (แยกตามระดับชั้น) ::    
  
 
ระดับชั้น
จำนวนห้อง
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
7
157
150
307
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
173
161
334
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
167
209
376
รวม ม.ต้น
23
497
520
1,017
มัธยมศึกษาปีที่ 4
7
126
162
288
มัธยมศึกษาปีที่ 5
6
87
134
221
มัธยมศึกษาปีที่ 6
6
74
115
189
รวม ม.ปลาย
19
287
411
698
รวมทั้งสิ้น
42
784
931
1,715
 
      
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554
 
  
:: สถิติจำนวนนักเรียน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ปีการศึกษา 2553 (แยกตามระดับชั้น) ::    
  
 
ระดับชั้น
จำนวนห้อง
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
179
164
343
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
174
311
385
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
194
191
385
รวม ม.ต้น
24
547
566
1,113
มัธยมศึกษาปีที่ 4
6
89
153
242
มัธยมศึกษาปีที่ 5
6
74
127
201
มัธยมศึกษาปีที่ 6
5
81
120
201
รวม ม.ปลาย
17
244
400
644
รวมทั้งสิ้น
41
791
966
1,757
 
      
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553
 
   
:: สถิติจำนวนนักเรียน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ปีการศึกษา 2552 (แยกตามระดับชั้น) ::    
  
 
ระดับชั้น
จำนวนห้อง
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
195
216
411
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
197
187
384
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
163
174
337
รวม ม.ต้น
24
555
577
1,132
มัธยมศึกษาปีที่ 4
6
86
142
228
มัธยมศึกษาปีที่ 5
5
87
125
212
มัธยมศึกษาปีที่ 6
5
80
107
187
รวม ม.ปลาย
16
253
374
627
รวมทั้งสิ้น
40
808
951
1,759
 
      
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552
 
  
:: สถิติจำนวนนักเรียน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ปีการศึกษา 2551(แยกตามระดับชั้น) ::    
  
 
ระดับชั้น
จำนวนห้อง
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
199
195
394
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
168
177
345
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
152
166
318
รวม ม.ต้น
24
519
538
1,057
มัธยมศึกษาปีที่ 4
5
98
126
224
มัธยมศึกษาปีที่ 5
5
88
116
204
มัธยมศึกษาปีที่ 6
5
62
94
156
รวม ม.ปลาย
15
248
336
584
รวมทั้งสิ้น
39
767
874
1,641
 
      
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2551
 
  
:: สถิติจำนวนนักเรียน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ปีการศึกษา 2550 (แยกตามระดับชั้น) ::    
  
 
ระดับชั้น
จำนวนห้อง
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
176
176
352
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
158
174
332
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
155
170
325
รวม ม.ต้น
24
489
520
1,009
มัธยมศึกษาปีที่ 4
5
103
128
231
มัธยมศึกษาปีที่ 5
5
64
102
166
มัธยมศึกษาปีที่ 6
5
56
83
139
รวม ม.ปลาย
15
223
313
536
รวมทั้งสิ้น
39
712
833
1,545
 
      
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2550
 
 
:: สถิติจำนวนนักเรียน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ปีการศึกษา 2548 (แยกตามระดับชั้น) ::    
  
 
ระดับชั้น
จำนวนห้อง
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
166
172
338
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
168
183
351
มัธยมศึกษาปีที่ 3
7
163
168
331
รวม ม.ต้น
23
497
523
1,020
มัธยมศึกษาปีที่ 4
5
72
98
170
มัธยมศึกษาปีที่ 5
4
69
80
149
มัธยมศึกษาปีที่ 6
4
64
98
162
รวม ม.ปลาย
13
205
276
481
รวมทั้งสิ้น
36
702
799
1,501
 
      
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2548
 
  
:: สถิติจำนวนนักเรียน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ปีการศึกษา 2549 (แยกตามระดับชั้น) ::    
  
 
ระดับชั้น
จำนวนห้อง
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
164
176
340
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
166
175
341
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
160
171
331
รวม ม.ต้น
24
490
522
1,012
มัธยมศึกษาปีที่ 4
5
71
119
190
มัธยมศึกษาปีที่ 5
5
64
95
159
มัธยมศึกษาปีที่ 6
4
58
69
127
รวม ม.ปลาย
14
193
283
476
รวมทั้งสิ้น
38
683
805
1,488
 
      
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2549
 
  
 

Webmaster : jukkrit1978@hotmail.com
 E-mail : nongsua_2515@hotmail.com
 

Copyright©
Nongsuawitthayakom School
Addess :
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ. ปทุมธานี
Tel : 0-
2549-1124 Fax : 0-2549-1125