:: ค้นหาข้อมูล ::
 
หน่วยงานภายในโรงเรียน
  MOU
Link หน่วยงานราชการ
Link โรงเรียน /เขตพื้นที่
ข่าวสาร
E-Mail
  Yahoo          chaiyo
บันเทิง
  TV7             TV5
  TV3             TV9
  ITV              SANOOK
  KAPOOK     HUNSA


  
  :: ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ::  
 
       
  ที่ตั้ง 43 หมู่ 5 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  
     
  อักษรย่อ น.ส.  
     
  คติพจน์ประจำโรงเรียน ปัญญา คือ แก้วประดับของนรชน  
     
  ปรัชญาของโรงเรียน ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่สัจจะ เสียสละเพื่อสังคม นิยมประชาธิปไตย  
     
 

 

สัญญาลักษณ์ของโรงเรียน

รูปหน้าเสือ
 
     
  สีประจำโรงเรียน เหลือง - ดำ  
     
  ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นนนทรี  
     
  ประเภทของโรงเรียน เป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     
  ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน พระครูเมตตาวิหารคุณ เจ้าคณะอำเภอหนองเสือ เป็นผู้มอบที่ดินสร้างโรงเรียน และสนามกีฬา จำนวน 60 ไร่  
     
  วันที่ก่อตั้งโรงเรียน 17 พฤษภาคม 2515 โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่ตั้งโรงเรียนชั่วคราว เปิดสอนมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวนนักเรียน 43 คน ครู 2 คน และเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปี พ.ศ.2532  
     
  โรงเรียนเข้าโครงการ - ปีการศึกษา 2528 เข้าโครงการ มพช.  
    - ปีการศึกษา 2535 เข้าโครงการ รพชส.  
    - ปีการศึกษา 2538 เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  
   
- ปีการศึกษา 2546 ได้รับเลือกเข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
 
   
- ปีการศึกษา 2548 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
 
    - ปีการศึกษา 2549 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  
    - ปีการศึกษา 2552 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียง  
   
- ปีการศึกษา 2552 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
 
    - ปีการศึกษา 2556 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น ด้านการส่งเสริมจริยธรรม  
     
  ผู้บริหารโรงเรียน นายสมศักดิ์ สุมน  
     
  สภาพปัจจุบัน เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  
       
  
:: แผนผังที่ตั้งโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ::  
  
  

Webmaster : jukkrit1978@hotmail.com
 E-mail : nongsua_2515@hotmail.com
 

Copyright©
Nongsuawittayakhom School
Addess :
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ. ปทุมธานี
Tel : 0-
2549-1124 Fax : 0-2549-1125