วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม จัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย


พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล
 2. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำอย่างยั่งยืน
 3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน
 5. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
 6. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 7. ส่งเสริมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ จนเกิดเป็นวิถีชีวิตพอเพียง
 8. พัฒนา แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อการเรียนรู้ และใช้อย่างคุ้มค่า ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
 9. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้ครูและผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย (Objective)

 1. สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล
 2. สถานศึกษาเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำอย่างยั่งยืน
 3. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ เข้มแข็งและยั่งยืน
 4. สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตอบสนอง ความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม
 5. ผู้เรียนมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย
 6. สถานศึกษามีเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 7. สถานศึกษามีการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 8. สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน อย่างหลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อการเรียนรู้ และใช้อย่างคุ้มค่า ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
 9. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูและผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1       พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2       พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3       พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4       ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5       ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย