ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ก่อตั้งขึ้นวันที่ 17 พฤษภาคม 2515 โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ขอความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดบึงบาประภาสะวัต ใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่ตั้งโรงเรียนชั่วคราว โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อมาพระครูเมตตาวิหารคุณได้มอบที่ดินใกล้ ๆ วัดให้สร้างโรงเรียนจำนวน 60 ไร่ ที่ตั้ง เลขที่  43 หมู่ 5 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลทั่วไป

อักษรย่อ                   น.ส.
สัญลักษณ์               รูปหน้าเสือ

สีประจำโรงเรียน          เหลือง-ดำ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน    ต้นนนทรี
คติพจน์                    ปญฺญา  นรานํ  รตนํ  (ปัญญา คือแก้วประดับของนรชน)
คำขวัญ                    ความรู้ดี  มีวินัย  ใฝ่สัจจะ  เสียสละเพื่อสังคม  นิยมประชาธิปไตย
อัตลักษณ์                  ลูกเหลืองดำ มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์                 ระบบดูแลเด่น เน้นสร้างคนดี
ประเภทของโรงเรียน    มัธยมประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้อุปการะคุณ             พระครูเมตตาวิหารคุณ เจ้าอาวาสวัดบึงบาประภาสะวัต

สภาพภูมิศาสตร์ของอำเภอหนองเสือ

อำเภอหนองเสือ มีพื้นที่ 413.632 ตารางกิโลเมตร โดยทั่วไปเป็นที่ราบ เหมาะแก่การทำนา ทำสวน ทำไร่ มีคลองส่งน้ำเชื่อมติดระหว่างคลองรังสิตประยูรศักดิ์ กับคลองระพีพัฒน์ รวม 8 คลอง ตั้งแต่คลองระบายน้ำที่ 7 ถึงคลองระบายน้ำที่ 14 โดยมีระยะห่างระหว่างคลองประมาณ 2.4 กิโลเมตร อำเภอหนองเสืออยู่ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีเป็นระยะทาง 48 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ         ติดเขตอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้             ติดเขตอำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก    ติดเขตอำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก
ทิศตะวันตก     ติดเขตอำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี