โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมร่วมกับโรงพยาบาลหนองเสือ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครองที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019