แนะแนวสัญจร

ปีการศึกษา 2564 งานแนะแนวและงานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ดำเนินการแนะแนวสัญจรโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อเป็นการรณรงค์แนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำ ปีการศึกษา 2564 โดยมีท่านผู้อำนวยการอำนาจ จันทร์พางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม, นายวิเทศ โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ, นายกิตติ์ดนัย แจ้งแสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูจากงานแนะแนวและคุณครูจากแผนการเรียนต่าง ๆ เข้าแนะแนวสัญจรโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ