ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

1, 7 เมษายน 2564 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกคำสั่งที่ สพฐ.1239/2560 เรื่องการใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษที่ 21 และทัดเทียมกับนานาชาติ ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลกตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำโดยนายอำนาจ จันทร์พางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม และคณะครูที่แต่งตั้งเข้าจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม พุทธศักราช 2564