คัดเลือกหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการคัดเลือกหนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 พิจารณาจัดให้กับนักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เพื่อดำเนินการดังกล่าวจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย นำโดยท่านผู้อำนวยการอำนาจ จันทร์พางาม เป็นประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือกหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2564