คณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม