กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ เพื่อศักดิ์ศรี ลูกหนองเสือ ปีการศึกษา 2563

24 มีนาคม 2564 ด้วยโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ เพื่อศักดิ์ศรี ลูกหนองเสือ ปีการศึกษา 2563 มีนายอำนาจจันทร์พางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้สร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ระหว่าง พี่ เพื่อน น้อง และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน สืบทอดประเพณีอันดีงาม ให้นักเรียนเกิดความรักความภูมิใจในสถาบัน มีโอกาสได้กลับมาร่วมพัฒนาให้ความช่วยเหลือรุ่นน้องในอนาคต กำหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ โดมเมตตาวิหารคุณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม