การจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต” ซึ่งมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี, พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา, นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมเป็นสักขีพยาน และ ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมมือกันจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ให้เกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ มีความรู้ และทักษะด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ในส่วนของโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม มี นายอำนาจ จันทร์พางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน, นายวิเทศ โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ และนางวิภารัตน์ ยิ้มใหญ่ หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนาม โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิตโรงเรียนสามารถนำมาปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เอื้อกับการต่อยอดด้านการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ระยะเวลาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีน้อยลง และนักเรียนได้รับการสอนจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยในรายวิชาที่เทียบโอนได้ โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานด้านหลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบราง รวมถึงสาขาอื่นๆ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ในปีการศึกษา ๒๕๖๔