รับสมัครนักเรียน 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
แผนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

*** แจ้งยกเลิกการสอบเข้าชั้น ม.1 และ ม.4 ***
          – เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ค่อนข้างรุนแรง โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมขอยกเลิกการสอบเข้าของนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2564 และใช้ระบบคัดเลือกด้วยผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนกรอกข้อมูลตามลิงค์ที่กำหนดให้
          – สำหรับการมอบตัวนักเรียน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
          – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบคัดเลือก
          – กรอกข้อมูล GPA ม.1
          – ตรวจสอบรายชื่อการกรอกข้อมูล GPA ม.1
              – ประกาศผลสอบ

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบคัดเลือก
          – กรอกข้อมูล GPA ม.4
          – ตรวจสอบรายชื่อการกรอกข้อมูล GPA ม.4
             – ประกาศผลสอบ